Menu

Referat af årets generalforsamling i Langebæk Alliancen

image
29. marts 2023 kl. 11:58
Generalforsamlingen for 2023 blev afviklet med succes hvor enkelte ændringer

Årets generalforsamling blev afholdt den 15. marts 2023 fra 19-21. Følgende dagsorden blev behandlet af foreningens øverste myndighed. 

 1. Valg af 2 stemmetællere
  René Frederiksen
  Andreas Holm
 2. Valg af dirigent
  Povl Rasmussen
  Herfra overtager dirigenten styringen af generalforsamlingen
 3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
  Bestyrelsens beretning er taget til efterretning og godkendt af generalforsamlingen
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  Kasserer Bent Pedersen fremlægger regnskabet fra det forgangne foreningsår og generalforsamlingen godkender det.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Uændret kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag 1 behandlet af generalforsamlingen.
 7. Valg af formand hvert 2. år (lige år) og kasseren hvert 2. år (ulige år)
  Bent Pedersen genvalgt 
 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  Michael Rysgaard genvalgt
  Jannic Andersen genvalgt
  Jonas Frederiksen genvalgt
 9. Valg af 2 suppleanter, der afgår hvert år.
  3 kandidater stillede sit mandat til rådighed, og derfor afgjort ved afstemning. Antal stemmer afgør suppleant rækkefølgen.
  Preben Vagner (3 stemmer)
  René Frederiksen (10 stemmer)
  Andreas Holm (8 stemmer)
 10. Valg af en revisor, der afgår hvert 2. år.
  Rene Johannesen genvalgt
 11. Valg af revisorsuppleant, der afgår hvert år.
  Jonas Jacobsen genvalgt
 12. Eventuelt
Luk